+ تفاوت هواپیماهای ما و اونا!
میانگین عمر ناوگان هوایی در ایران 23.2 سال کمترین و 27 بیشترین! و خارج از ایران: 6.2 کمترین و 17 سال بیشترین!


چهارشنبه 9 اسفند 1396

عنوان آخرین یادداشتها